top of page

Tietosuojaseloste: KOY KORITIE 2

1.Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: KOY KORITIE 2

Osoite: Koritie 2, 15540 Villähde

Y-tunnus: 2819180-6

Sähköposti: eija.yrityskori@gmail.com

 

Yhteyshenkilö: 

 Yrityskeskus Korin controller                

 Eija Lehtovirta             

 puh. 044 9717465

 

2.   Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään KOY KORITIE 2 jäsenien ja sen entisten jäsenien, Korin yrittäjät ry:n toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.

 

3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi että suoramarkkinointi (Liike- ja Yrityskeskus Korissa järjestettävien tapahtumien markkinointi) ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (Google contacts).

 

Henkilötietojen käsittely perustuu Korin Yrittäjät ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

 

4.   Käsiteltävät henkilötiedot

 

KOY KORITIE 2:n jäsenrekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

 • Yrityksen nimi

 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Korin Yrittäjät Ry:n Liike- ja Yrityskeskus Korin muut vuokralaiset rekisterissä käsitellään:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

 • Yrityksen nimi

 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Korin Yrittäjät Ry:n asiakasrekisterissä käsitellään:

 • Yrityksen nimi

 • Yhteyshenkilön nimi

 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite

5.   Säännönmukaiset tietolähteet

Korin Yrittäjät ry:n jäsenrekisterin ja Liike- ja yrityskeskus Korin muut vuokralaiset rekisterin henkilötiedot saadaan Kiinteistö Oy Koritie 2 / Juhani Saariolta. Korin Yrittäjät ry:n asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään (Liike- ja yrityskeskus Korissa järjestettäviin tapahtumiin ilmoittautuneilta myyjiltä ilmoittautumisien yhteydessä).

 

6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu henkilötietojärjestelmään (Google contacts), johon on rajattu pääsy vain Korin Yrittäjät ry:n puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

 

7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

 Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9.   Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään Korin Yrittäjät ry:n jäsenrekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

 

Henkilötiedot säilytetään Korin Yrittäjät ry:n muut Liike- ja yrityskeskus Korin vuokralaiset rekisterissä yrityksen vuokrasopimuksen ajan.

 

Henkilötiedot säilytetään Korin Yrittäjät ry:n asiakasrekisterissä niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

 

10.   Profilointi

Liike- ja yrityskeskus Korin vuokralaiset profiloituvat joko Korin Yrittäjät ry:n jäsenrekisteriin tai muut Liike- ja yrityskeskus Korin vuokralaisiin. Muuta profilointia ei suoriteta.

 

11.   Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

 

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkikötietojensa käsittelystä

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

 • vaatia henkilötietojensa poistamista

 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu

 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

12.   Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

13.   Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen eija.yrityskori@gmail.com

 

14.   Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12/23. 

bottom of page